Προτεινομενεσ αλλαγεσ

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία - Free Polity

Για επικοινωνία με τον Γιάννη Αλήθεια:

E-mail: info@john-truth.gr

Σύντομα θα λάβετε απάντηση

Πρώτη σημαντική αλλαγή είναι η πραγματική και όχι κατ΄ όνομα διάκριση των λειτουργιών.

 

Σύμφωνα με τη παράγραφο 4 του άρθρο 1 του Συντάγματος η Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία στηρίζεται στην αρχή της τυπικής και οργανικής διάκρισης των λειτουργιών η οποία επιτάσσει την ανάθεση της άσκησης των λειτουργιών σε διαφορετικά όργανα. Κανένα όργανο της μιας λειτουργίας δεν εμπλέκετε ούτε τύποις ούτε ουσία σε άλλη, με αποτέλεσμα να υπάρχει πλήρης ελευθερία και ανεξαρτησία τόσο στις διαδικασίες λειτουργίας τους όσο και στον τρόπο που λαμβάνουν τις αποφάσεις τους. Για πρώτη φορά επίσης γίνεται εκτός από τον ορισμό των οργάνων και ο συνταγματικός καθορισμός και προσδιορισμός του περιεχόμενου αυτών. Αντί της μέχρι τώρα υφιστάμενης διασταύρωσης των λειτουργιών, με βάση την οποία τα όργανα της μιας λειτουργίας εκδίδουν πράξεις που ανήκουν κατ’ ουσία σε άλλη ή άλλες λειτουργίες ή της υφιστάμενης σύγχυσης των οργάνων, όπου ένα όργανο είναι όργανο δύο λειτουργιών, γεγονός που αποτελεί παρέκκλιση από την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών, με το νέο Σύνταγμα καθιερώνεται  η διασταύρωση των μελών από διάφορες λειτουργίες για τη δημιουργία ανεξάρτητων οργάνων τα οποία το καθένα ανήκουν σε συγκεκριμένες ανεξάρτητες λειτουργίες. Τέτοια κύρια όργανα είναι τα εξελεγκτικά συμβούλια και τα τρία Ανώτατα Σώματα της Ελεύθερης Ελληνικής Πολιτείας (Συμβούλιο της Επικρατείας, Άρειος Πάγος και Ελεγκτικό Συνέδριο), τα οποία ανήκουν στην Εξελεγκτική Λειτουργία και η Γενική Συνέλευση της Ελεύθερης Ελληνικής Πολιτείας με την Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος οι οποίες ανήκουν στην Συντακτική Λειτουργία. 

Επιστροφή στον κατάλογο των Αλλαγών

Επόμενη Αλλαγή:  Ουσιαστική Αποκέντρωση